Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie
Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 43 + 104 p. figures pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dumping
  Environmental assessment
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Hydraulica en Sediment > Sediment > Baggeren en storten
  In situ measurements
  Literatuur- en desktoponderzoek
  Modelling
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Plaat van Walsoorden [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Rug van Baarland [Marine Regions]
  Marine

Project Top | Authors 
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, more

Contact details

Proposer: Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010)


Authors  Top 
 • Ides, S.
 • Plancke, Y.
 • Peters, J.J., more

Abstract
  Deze studie gaat in op de vraag de opdrachtgever een beter inzicht te geven in de hydrodynamische en morfologische condities rond de, in het milieueffectenrapport van het project verruiming vaargeul voorgestelde, nieuwe stortlocaties voor de aanlegbaggerspecie langs plaatranden. Het betreft de locaties Plaat van Walsoorden (2,00 Mm³), Rug van Baarland (2,55 Mm³), Hooge Platen Noord (1,70 Mm³) en Hooge Platen West (1,45 Mm³). Naast de aanlegbaggerspecie wordt op deze locaties eveneens het bergen van onderhoudsbaggerspecie onderzocht gedurende de zogenoemde stabilisatiefase - een periode van 5 jaar volgend op de aanvang van de verruiming. Aan de hand van een historische morfologische analyse, terreinmetingen en numerieke modellering wordt een antwoord gegeven op de vooropgestelde doelstellingen.

  Dit derde deelrapport formuleert een voorstel van stortstrategie voor de 4 verschillende stortlocaties langs plaatranden. Per locatie werd aan de hand van een interpretatie van de resultaten van de terreinmetingen en de numerieke modelresultaten een stortstrategie voorgesteld om tegemoet te komen aan de doelstelling van het maximaal creëren van laagdynamisch ondiepwater- en intergetijdengebied in de Westerschelde. Voor de plaat van Walsoorden werd hierbij gebruik gemaakt van de ervaring uit de stortproeven die plaatsvonden in 2004 en 2006. De ecologische potentie werd telkens bepaald op basis van een interpretatie van hydrodynamische modelresultaten, afkomstig uit detailmodellen van de verschillende stortlocaties.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government