Archive Prof. Eng. J.J. Peters

About the archive

In 2012 we lost Jean Jacques Peters, former engineer of Flanders Hydraulics Research (1964 till 1979) and international expert in sediment transport, river hydraulics and morphology. As a tribute to him we have created potamology, a virtual memorial archive whose aim is to preserve and disseminate his way of thinking and his morphological approach to river problems all over the world.
This archive provides four modules, each with its specific information set relevant to Peters’ work. Where available and if not confidential, there will also be access to the full text. In dialogue with Peters’ family we continue to make his life’s work accessible.


[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sediment en morfologisch beheer van estuaria
Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 92-99
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout
Also appears in:
Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp., more

Available in  Author 

Keywords
  Motion > Sediment movement
  River morphology
  Sediments
  Marine

Author  Top 
 • Peters, J.J., more

Abstract
  Het sediment en zijn rol in de ontwikkeling van estuaria is vandaag wereldwijd een veel besproken onderwerp. Meer en meer wordt het al dan niet samengaan van economie en ecologie in estuaria een bron van verhitte discussies, zoals het geval met het Schelde-estuarium. Havens willen een ruimere vaargeul, bewoners willen vooral veiligheid en natuurbewegingen een meer gezonde natuur. Over de impact van een mogelijke verruiming van de vaargeul in dit Schelde-estuarium loopt er een studie waarin sediment en morfologie centraal staan. Opmerkelijk is dat onze kennis op gebied van sedimentbewegingen en morfologische ontwikkelingen, alsook van de relaties met de natuur algemeen als te beperkt wordt beschouwd om de effecten van menselijke ingrepen op de natuur met enige zekerheid te voorspellen. Men kan echter niet wachten tot voldoende kennis is opgebouwd om sediment en morfologie in estuaria te beheren, zeker omdat vroegere ingrepen reeds hebben gezorgd voor een afbouw van de natuurlijke waarden van estuaria. Het is daarom belangrijk te starten met een diagnostiek, steunend op informatie uit het verleden, die toelaat de relatieve rol van de verschillende ingrepen in te schatten, met aandacht voor de evoluties die te wijten zijn aan natuurlijke factoren zoals veranderingen in de zeespiegel peilen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author 
IMIS is developed and hosted by VLIZ.

This is an official website of the Flemish government